Regulamin dla copywriterów


§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Ten Heads Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-715 Warszawa, ul. Puławska 233 lok. K, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000345905, REGON 142210598, zwanym dalej Administratorem a Użytkownikiem/Autorem.
 2. Osobami korzystającymi z serwisu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne lub prawne, które ukończyły 18 lat.

§2 Definicje

 1. Administrator ? Ten Heads Sp. z o.o.; zarządzający serwisem.

 2. Użytkownik ? zarejestrowana osoba w serwisie spełniająca warunki określone w Regulaminie.
 3. Serwis ? platforma internetowa, która zgodnie z Regulaminem umożliwia zakup artykułów tematycznych.
 4. Rejestracja ? proces założenia konta w serwisie.
 5. Konto ? indywidualny dostęp do bazy zleceń Użytkownika.
 6. Artykuł ? zamieszczony w serwisie unikalny tekst tematyczny.
 7. Klient ? zarejestrowany Użytkownik, który dokonuje zakupu tekstów w ramach serwisu; wszystkie działania Klienta w serwisie muszą odbywać się zgodnie z Regulaminem.
 8. Autor ? zarejestrowany Użytkownik serwisu realizujący zlecenia do napisania unikalnych artykułów tematycznych.

§3 Ogólne zasady korzystania z serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem; w szczególności w sposób nie naruszający praw Administratora, praw osób trzecich oraz w sposób nie zakłócający poprawnego funkcjonowania serwisu (w tym innym Użytkownikom korzystającym z serwisu). 

 2. Użytkownik może się zarejestrować w serwisie tylko raz; zabrania się kilkukrotnej rejestracji lub korzystania z kont innych Użytkowników lub udostępnienia swojego konta osobom postronnym. 

 3. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika, w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, iż Użytkownik narusza prawa osób trzecich, działa na niekorzyść poprawnego funkcjonowania serwisu lub udostępnia swoje konto osobom trzecim.

 4. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administratora o podejrzeniu łamania zasad niniejszego Regulaminu przez osoby trzecie lub jakimkolwiek innym działaniu zakłócającym poprawne i bezpieczne działanie serwisu.

§4 Rejestracja

 1. Użytkownik zainteresowany podjęciem współpracy z 10heads.pl po zapoznaniu się i   zaakceptowaniu Regulaminu może dokonać rejestracji w serwisie. 

 2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna. 

 3. Utworzenie konta Użytkownika i nadanie indywidualnego dostępu do bazy tekstów następuje po poprawnym wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu Regulaminu. 

 4. Użytkownik zakładający konto w serwisie zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, e-maila, telefonu.

 5. Użytkownik na podany adres e-mail otrzyma potwierdzenie rejestracji konta w serwisie. 

 6. Zabrania się Użytkownikowi udostępniać indywidualne hasło dostępu osobom trzecim. 

 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane dane personalne podczas rejestracji i ich treści zgodnej z prawdą. 

 8. Korzystanie z serwisu jest możliwe tylko i wyłącznie po każdorazowym zalogowaniu się na serwisie, poprzez wpisanie prawidłowego loginu i hasła.

§5 Współpraca z Autorami

 1. Autorem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.

 2. Autor zobowiązany jest do przestrzegania zasad zamieszczonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Autor po zalogowaniu się do bazy zamieszcza unikalne artykuły tematyczne, zgodne z wymaganiami przedstawionymi w opisie zlecenia.

 4. Wszystkie zlecenia zamieszczone w serwisie (ilość znaków, słowa kluczowe, kategorie tekstów) mają z góry określoną stawkę brutto.

 5. Artykuły sprawdzane są pod kątem merytorycznym, stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym przez Administratora/Klienta, a także system sprawdzający unikalność tekstów.

 6. W przypadku, gdy tekst nie jest unikalny lub zawiera błędy ortograficzne, merytoryczne, stylistyczne i gramatyczne oraz nie jest zrozumiały dla czytelnika i nie wnosi wartości merytorycznej, Administrator/Klient ma prawo odrzucić tekst, a następnie wysłać odmowę przyjęcia akceptacji na podany podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika.

 7. Aby napisać artykuł zlecony przez Administratora/Klienta, Autor musi spełnić następujące warunki:

   a) zapoznać się z wytycznymi przedstawionymi przy danym zleceniu

   b) zrealizować zlecenie zgodne z tematyką

   c) zachować wskazaną ilość znaków oraz słów kluczowych

 8. Suma środków zgromadzonych na koncie jest wyrażona w stawkach brutto.

 9. Dwa razy w miesiącu Autor ma prawo do wypłaty środków zgromadzonych na koncie.

 10. Minimalna kwota środków do wypłaty to 100 zł netto (ok. 110 zł brutto).

 11. Autor oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do artykułów zamieszczonych w serwisie. Autor oświadcza, że napisane artykuły w serwisie nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie są kopią z innych stron w internecie.

 12. Autor oświadcza i zapewnia, iż napisane artykuły stanowią rezultat jego indywidualnej, samodzielnej pracy, a przeniesienie na Właściciela serwisu praw autorskich nie narusza praw osób trzecich.

 13. Po zaakceptowaniu tekstów Autor przeniesie na Właściciela serwisu całość autorskich praw majątkowych (wraz z prawem do wyłącznego wykonywania autorskich praw zależnych) przez czas nieokreślony. Powyższe przeniesienie praw autorskich obejmować będzie wszelkie możliwe pola eksploatacji, a w szczególności: trwałe lub czasowe powielanie tekstów w całości lub części w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wszystkim znanymi technikami, obrotu utworem poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu, rozpowszechniania utworu w inny sposób, także poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Autor przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania autorskich praw zależnych. Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży dzieła w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Autora.

 14. Autor współpracuje z właścicielem serwisu na zasadach wyłączności w odniesieniu do tekstów. Oznacza to, że Autor nie będzie oferował tekstów tej samej treści w konkurencyjnych portalach i serwisach internetowych.

 15. Autor otrzyma wynagrodzenie ustalone według stawki brutto podanej przy danym zleceniu, tylko za zaakceptowane teksty przez Administratora.

 16. Wynagrodzenie Autora wypłacane jest na podstawie środków zebranych na koncie.

 17. Aby wypłacić środki zgromadzone na koncie, Autor powinien przesłać formularz rejestracyjny oraz oświadczenie (formatka znajduje się w zakładce "Twoje konto").

 18. Administrator może rozwiązać współpracę z Autorem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny oraz w przypadku naruszenia zasad zamieszczonych w niniejszym Regulaminie.

 19. Zabronione jest publikowanie artykułów sprzecznych z prawem oraz naruszających prawa i dobra osób trzecich.

§5 Administrator

 1. Administrator sprawuje nadzór techniczny i czuwa nad poprawnością działania serwisu. 

 2. Administrator ma 3 dni robocze (72 godz.) na sprawdzenie tekstów przygotowanych przez Autora. 

 3. Administrator ma prawo odrzucić tekst w przypadku, gdy zawiera on błędy gramatyczne i językowe oraz nie jest spójny logicznie. W przypadku, gdy Administrator odrzuci tekst, Autor ma prawo do jego poprawy w ciągu maks. 24 godz. 

§6 Polityka prywatności

 1. Administrator przetwarza dane Użytkowników wyłącznie dla celów poprawnego funkcjonowania serwisu i możliwości realizacji zleceń.

 2. W każdej chwili Użytkownik może zmienić/edytować swoje dane personalne przetwarzane w ramach serwisu.

 3. Zbierane przez Administratora dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, takich jak realizacja umowy i wypłata wynagrodzenia.

 4. Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.

§7 Rozwiązanie współpracy

 1. Współpraca zostaje zawarta z dniem zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony.

 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać współpracę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie.

 3. W przypadku zakończenia współpracy, Administrator jest zobowiązany do usunięcia konta Użytkownika.

 4. Administrator ma prawo zakończyć współpracę z Użytkownikiem, w przypadku, gdy Użytkownik narusza zasady korzystania z serwisu w ramach postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie; dopuści się zachowań niezgodnych z przepisami istniejącego prawa lub naruszy bezpieczeństwo działania serwisu.

§8 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z zachowaniem warunków określonych przez §8 pkt. 2.

 2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu.

 3. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na wprowadzone zmiany w Regulaminie. W takim przypadku rozwiązanie współpracy nastąpi w chwili otrzymania od Użytkownika pisemnego oświadczenia o nie zaakceptowaniu nowych warunków Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą współpracą Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

 3. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby 10heads.pl.